Industriella processer

Processvärme - elektricitet

 • Reducera mängd material som ska värmas
 • Sänk temperaturen
 • Byt till nya termostater som håller temperaturen på rätt nivå
 • Minska driftstiden och tomgångstiden Isolera processanläggningen Konvertera till annan effektivare och/eller förnybar energikälla   Förbehandla materialet som ska värmas
 • Nyttja spillvärme från processanläggningen och materialet till annat ändamål

Elmotorer

 • Behovsanpassa användningen, t ex genom att anpassa motorns effekt
  till uppgiften.
 • Undvik tomgångsdrift
 • Byt till energieffektiv transmission
 • Använd flerhastighetsreglering eller frekvensstyrning
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.
 • Ställ krav på styrning, verkningsgrad, storlek

Process- och industriventilation

 • Utsug från föroreningskällor bör så långt som möjligt göras med
  inkapsling av källan till föroreningen eller i förhållande till luftens
  naturliga rörelser, det vill säga att varm luft stiger uppåt och kall luft
  sjunker neråt.
 • Placera punktutsug så nära källan som möjligt.
 • Använd ”utsugshuvar” vid punktutsug
 • Behovsanpassa ventilationen
 • Filter och cykloner dimensioneras till minsta möjliga tryckfall
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Processkyla 

 • Reducera behovet, minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning
  m.m.
 • Behövs kyla överallt?
 • Nyttja frikyla om möjligt, del av eller hela året.
 • Minska ångtemperatur
 • Sänk kondenseringstemperatur (eventuellt enbart vintertid)
 • Rengör förångare och kondensator
 • Kolvkompressor minst 50 % last, skruvkompressor minst 60 % last. För
  att få en optimal processkylning får man i stället komplettera anläggningen
  med en ackumulatortank som gör att man kan utnyttja kompressorerna
  effektivare. Undvik för låg last på kompressorer, detta kan undvikas
  genom att installera en ackumulatortank för tryckluften.
  • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Pumpning

 • Minimera driftstiden manuellt med tidur eller givare
 • Anpassa pumpens storlek efter behovet
 • Minimera tryckfallet i rören
 • Dela upp pumpsystemet på flera pumpar om möjligt och relevant
 • Frekvensstyr pumpen efter behov
 • Pumpa långsamt när det är möjligt
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Vakuumsystem

 • Minska läckage på sugledningar
 • Byt från enkelstående pumpar till parallellkopplad anläggning
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Hydrauliksystem

 • Mät och värdera motorns pålastade effekt under drift och vid tomgång
 • Inför on/off styrning på elmotor om möjligt
 • Kontrollera och reducera effektuttaget vid standby och avlast
 • Minska tryckfallet i ledningar
 • Värdera om tomgångseffekten kan reduceras genom att trycklöst leda olja tillbaka till tanken
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Mekaniska transmissioner (rem-, kedje-, och växeldrift)

 • Undvik, om möjligt, remdrift. Använd direktdrivning mellan motor och belastning
 • Anpassa remdriftens effektöverföring till belastningen
 • Använd så stora remskivor som möjligt
 • Säkerställ riktigt uppspänning av rem
 • Undvik skevheter
 • Undvik snäckväxlar med stor utväxling, använd tandhjulsväxel
 • Använd växel med hög verkningsgrad
 • Underhåll kedjor och växlar, välj korrekt olja och överfyll ej
 • Nyttja spillvärme från processanläggningen och materialet till annat ändamål

Torkning

 • Avvattna produkten så mycket som möjligt före torkning
 • Dela ned produkten så mycket som möjligt innan torkning (större yta)
 • Håll restfuktigheten i produkten efter torkning så hög som möjligt
 • Säkerställ minsta möjliga kassationsandel av produkten efter torkning
 • Installera värmeåtervinning
 • Använd så hög tilluftstemperatur som möjligt
 • Reglera fläktar efter behov, använd omblandningsreglering
 • Följ kontinuerligt upp anläggningens drift och för driftsjournal

Befuktning

 • Ju lägre rumstemperatur ju lägre energianvändning för befuktning
 • Sätt kravet för luftens relativa luftfuktighet så lågt som möjligt
 • Använd vattenbefuktare om rumsluften är varmare än önskat p.g.a. värmeavgivning från maskiner etc