Att utveckla energieffektiva produkter

Energieffektivitet håller på att växa till en allt viktigare fråga. Två stora förändringar i världen driver detta intresse. Kostnaden för energi håller på att öka och ett allt större medvetande om växthuseffekten och dess påverkan på jordens klimat har växt fram. För företag som utvecklar produkter innebär detta en ny affärsmöjlighet. Kunder kommer, i allt större omfattning, att köpa de produkter som ger dem minsta möjliga energikostnad då de använder produkten. Man kommer att köpa den truck, belysning, plastbearbetningsmaskin m.m. som använder lite energi under sin långa livstid. Vi vill med denna sida inspirera och visa på möjligheter med energieffektiva produkter. Här följer ett sätt att arbeta om man själv vill utveckla mer energieffektiva produkter. Om ni har fler frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Tre steg för att utveckla energieffektiva produkter

1. Kartlägg din produkts energianvändning
Grundläggande är att gå igenom sin produkt och utreda vilken energi den egentligen använder. Då en ny produkt utvecklas utgår man ofta från en gammal variant. Det är ofta värdefullt att kartlägga den gamla produktens energianvändning innan man kartlägger den nya produkt man håller på att utveckla.

Livscykelsyn
En energikartläggning bör kartlägga energianvändningen under produktens hela livslängd. Ofta brukar produktens livscykel delas in:

•Det material produkten består av
•Tillverkningen av produkten
•Kundens användning av produkten
•Kvittblivning då produkten är färdiganvänd (resthantering)
Vad är stort vad är litet
Klarlägg vilka delar som är viktiga för din produkts energianvändning. Hur går det att förbättra så att energiförbrukningen minskar?

Se den ur ett systemperspektiv. Hur kan man tillhandahålla den funktion kunden vill att produkten skall utföra med minsta möjliga energianvändning?

2. Generera produktförbättringar
Gör ett strategiskt val. Hur skall den nya produkten se ut? Vilka energimässiga förbättringar kan genomföras? Hur kan detta genomföras tillsammans med alla andra krav som ställs på produkten?

3. Marknadsför den energisnåla produkten
Marknadsföring av en energieffektiv produkt skiljer sig inte från marknadsföring av andra produkter. Precis som annars finns marknadsföringslagen som säger att marknadsföringen skall vara trovärdig. Kunden skall inte vilseledas av de argument som framförs för en produkt.

Använd livscykelkostnad, LCC
Centralt vid marknadsföring av en energieffektiv produkt är livscykelkostnad, LCC. I många fall är det ju så att en produkts energianvändning är störst under dess användningsfas. Om vi minskat energianvändningen under användningen kommer kunden att få lägre kostnad då produkten används. LCC är därför centralt då vi skall berätta och marknadsföra detta för kunden.

Energideklarationer
Swerea IVF håller på att utveckla Energideklarationer, som nu finns framme i en första version. Energideklarationen är ett systematiskt sätt att beskriva en produkts energiegenskaper.

Att köpa energieffektiva produkter

Energieffektivitet håller på att växa till en allt viktigare fråga. Två stora förändringar i världen driver detta intresse. Kostnaden för energi håller på att öka och ett allt större medvetande om växthuseffekten och dess påverkan på jordens klimat har växt fram. Det innebär att det blir allt viktigare att tänka på energianvändningen i det egna företaget. Man kan ofta minska sin energianvändning genom att köpa utrustning som använder lite energi. Det kan vara utrustning för de lokaler man använder som belysning ventilation mm men det kan också gälla utrustning för den produktion eller verksamhet man bedriver.

Vi vill med denna sida inspirera och visa på möjligheter med energieffektiva produkter. Här följer ett antal exempel på energieffektiva produkter. Det är avsett som en inspiration och källa till möjliga leverantörer för er som söker energisnål utrustning. De produkter som är med på listan måste inte nödvändigtvis vara ”den bästa i världen” men är ett exempel på en produkt där respektive företag aktivt försökt att göra en effektiv produkt.